شبنم عشق

شعر و مطالب آموزنده ادبی و عاشقانه

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت              روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود          بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم             وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد             دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن              در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم            کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ساعت 1:22  توسط از دیار آشنا  | 

در طريقت هر چه پيش سالک آيد خير اوست

زاهد ظاهر پرست از حـــال مـــا آگــــاه نيست
           درحق ما هر چه گويد جای هيچ اکراه نيست

در طريقت هر چه پيش سالک آيد خير اوست
                      در صراط مستقيم ای دل کسی گمراه نيست

تا چه بازی رخ نمــايد بيـــدقی خواهيـــم رانـد
                      عرصــه شطرنج رندان را مجـــال شــاه نيست

چيست اين سقف بلند ســاده بسيــار نقـش
                      زين معمــــــا هيچ دانــــا در جهان آگاه نيست
 
اين چه استغناست يارب وين چه قادرحکمتست
                      کاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست

صــاحب ديوان ما گويـــی نمی‌دانـــد حســــاب
                      کاندر اين طغــرا نشــان حسبــــــــه لله نيست

هر که خواهــــد گو بيا و هر چه خواهد گو بگو
                      کبر و ناز و حاجب و دربان بدين درگـــاه نيست

بر در ميخــــــــــانه رفتن کار يک رنگـــــــــان بود
                      خودفروشان را به کوی می فروشان راه نيست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
                      ور نه تشريف تو بر بالای کس کــــــوتاه نيست

بنده پير خراباتـــــــم که لطفش دايــــــــم است
                     ور نه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست

         حافظ ار بر صدر ننشيند ز عالی مشــــربيست
         عاشق دردی کش اندربند مال و جــــاه نيست
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۰ساعت 13:58  توسط از دیار آشنا  |